Privacy Statement

BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING VAN DE KANDIDATEN (AFGESTUDEERDEN EN TOEKOMSTIG AFGESTUDEERDEN)

 

Beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens

My Job Campaign wil uw carrière vooruithelpen, en de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze leden is een van onze prioriteiten.

SPRL My Job Campain (KBO 882.961.108) (hierna genoemd « My Job Campaign » of « wij ») verwerkt, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonlijke gegevens in het kader van uw carrière, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr 2016/679 (hierna genoemd « GDPR »). 

Adres: Square de Meeûs, n° 35 (3e verdieping) te 1000 Brussel

Email: privacy@myjobcampaign.be.

Wij hebben het recht om onderhavig beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen.

Beschrijving van de gegevensverwerking. De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn enkel de gegevens die u ons geeft op het moment dat u zich inschrijft voor onze diensten, door het My Job Campaign formulier in te vullen (op papier of online) en de gegevens die u ons geeft wanneer u uw gegevens bijwerkt op onze website Myjobcampaign.be. We verzamelen en bewaren ook uw taalvoorkeur door middel van cookies wanneer u surft op onze website (lees ons beleid inzake het gebruik van cookies voor meer informatie).

De gegevens die wij nodig hebben om u onze diensten te kunnen aanbieden worden aangeduid met een sterretje op het formulier dat u invult. U hebt de mogelijkheid om de andere velden zonder sterretje niet in te vullen.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: (i) u in contact brengen met mogelijke werkgevers en diensten die u helpen bij het vinden van werk in het algemeen (aanmaak van cv, doorsturen van de cv aan mogelijke werkgevers die beroep doen op My Job Campaing, in contact brengen (rechtstreeks of onrechtstreeks) met toekomstige werkgevers, cv’s « matchen » met vacante posities, uitsturen van uitnodigingen voor wervingsevenementen georganiseerd door My Job Campain of door potentiële werkgevers), (ii) statistieken (bv. over de moedertaal van de afgestudeerden en toekomstig afgestudeerden in de databank van My Job Campaign, hun studieniveau en studierichting of de naam van de campus), (iii) technische en andere prestaties van My Job Campaign, (iv) informatie over onze nieuwe diensten. 

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt omdat (i) u daarmee hebt ingestemd door het formulier van My Job Campaign in te vullen en (ii) conform de uitvoering van het contract tussen My Job Campaign en uzelf, aangezien de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om u de hierboven beschreven diensten te kunnen aanbieden.

Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de partner-werkgevers van My Job Campaign en andere partners die wij met zorg selecteren om ons te helpen bij het aanbieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening, evenals met onderaannemers die ons helpen om onze activiteiten tot een goed einde te brengen (bijvoorbeeld informaticadiensten en verzending van e-mails). Om ons te helpen met het verzenden van e-mails (bijvoorbeeld uitnodigingen voor wervingsevenementen van een partner-werkgever van My Job Campaign), maken wij gebruik van de diensten van MailChimp, een bedrijf met vestiging in de Verenigde Staten, dat uw persoonlijk gegevens mogelijk kan doorgeven aan de Verenigde Staten bij het aanbieden van hun diensten. MailChimp verbindt zich er echter toe om de principes te respecteren van het Privacy Shield, hetgeen betekent dat een adequaat beschermingsniveau van uw gegevens gegarandeerd wordt. Voor meer informatie verwijzen wij naar hun algemene voorwaarden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u ingeschreven bent in onze databank, d.w.z. zolang u niet hebt aangegeven dat u zich wilt uitschrijven en/of dat uw gegevens verwijderd dienen te worden.

Rechten van de betrokkenen. U beschikt als betrokkene over rechten om de controle te behouden over uw persoonlijke gegevens.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, en de gegevens die foutief of onvolledig zouden zijn te corrigeren door in te loggen op uw account, via de tab « mijn gegevens » op onze website.

U hebt het recht te vragen om uw gegevens te wissen wanneer u uw toestemming intrekt voor de verwerking van uw gegevens en er geen andere juridische grondslag bestaat voor de verwerking ervan, wanneer u van mening bent dat zij niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn, in geval van onwettige verwerking van uw gegevens of wanneer zij moeten verwijderd worden ten gevolge van een wettelijke verplichting opgelegd door het Unierecht of het nationaal recht waaraan wij onderworpen zijn. Dit recht kan worden uitgeoefend door de optie « Mijn cv en persoonlijke gegevens moeten verwijderd worden uit de databank (elke uitschrijving is definitief, maar u kunt zich opnieuw inschrijven door een nieuwe account aan te maken), wanneer u inlogt op uw account, onder de tab « mijn toegang », op onze website.

U kunt de beperking van de verwerking vragen wanneer u de juistheid van uw persoonlijk gegevens betwist (de verwerking is dan beperkt gedurende de periode die ons toelaat de juistheid van de gegevens te verifiëren), wanneer de verwerking onwettig is en u ervoor kiest om gebruik van de gegevens te beperken in plaats van ze te verwijderen, wanneer u van mening bent dat wij uw gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden maar dat deze nog nodig zijn voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechte. De beperking van verwerking betekent voor My Job Campaign dat de gegevens niet langer verwerkt zullen worden, met uitzondering van de bewaring ervan gedurende de tijd die nodig is voor bovenvermelde verificatie. Wanneer de bewerking beperkt wordt, maken wij de gegevens ontoegankelijk. Dit recht kan uitgeoefend worden door een e-mail te versturen naar privacy@myjobcampaign.be

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons bezorgd hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, of de gegevens door te zenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (“recht op gegevensoverdraagbaarheid”). Dit recht kan uitgeoefend worden door een e-mail te sturen naar privacy@myjobcampaign.be

Indien u ons contacteer om uw rechten uit te oefenen, dan antwoorden wij u binnen een termijn van 1 maand. Deze termijn kan uitzonderlijk verlengd worden (tot maximaal 3 maanden), maar wij geven dan een reden voor deze verlenging binnen een termijn van 1 maand.

 

Indien u een klacht zou hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegeven door My Job Campaign, dan kunt u dit doen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Een vraag? Indien u een vraag zou hebben en u het antwoord niet zou vinden in dit beleid, aarzel dan niet om ons te contacteren op privacy@myjobcampaign.be

 

Beleid ter bescherming van de gegevens bestemd voor de gebruikers in de ondernemingen

 

SPRL My Job Campain (KBO 882.961.108) (hierna genoemd « My Job Campaign » of « wij ») verwerkt, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonlijke gegevens in het kader van uw carrière, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr 2016/679 (hierna genoemd « GDPR »). 

Adres : Square de Meeûs, n° 35 (3e verdieping) te 1000 Brussel

Email : privacy@myjobcampaign.be.

 

Beschrijving van de gegevens. Wij verwerken de volgende persoonlijk gegevens over u: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer onderneming en uw taalkeuze wanneer u surft op onze website (lees ons beleid inzake het gebruik van cookies voor meer informatie).

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt conform de legitieme belangen van My Job Campaign, en van de partner-onderneming van My Job Campaign waarvan u werknemer bent, om u toegang te geven tot de online diensten van My Job Campaign.

Wij delen uw persoonlijke gegevens met onderaannemers die ons bijstaan bij de uitvoering van onze activiteiten (bv: informatici) en andere gebruikers van de onderneming waarvan u werknemer bent. Wij verzenden uw gegevens in geen geval naar ontvangers gelegen buiten de Europese Economische Ruimte.

Wij bewaren uw gegevens zolang de onderneming waarvoor u werkt een partner is van My Job Campaign en tot 5 jaar na het einde van de samenwerking tussen My Job Campaign en de onderneming waarvan u werknemer bent.

Rechten van de betrokkenen. U hebt als betrokkene een aantal rechten om de controle te behouden over uw persoonlijke gegevens. Indien u ons zou contacteren om uw rechten uit te oefenen, dan contacteren wij u binnen een termijn van 1 maand. Deze termijn kan uitzonderlijk verlengd worden (tot maximaal 3 maanden), maar wij geven dan een reden voor deze verlenging binnen een termijn van 1 maand.

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, en de gegevens die foutief of onvolledig zouden zijn te corrigeren door in te loggen op uw account of door een e-mail te sturen naar privacy@myjobcampaign.be.

U hebt het recht te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen wanneer u van mening bent dat deze niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn, wanneer u zich verzet tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn, in geval van onwettige verwerking van uw gegevens of wanneer zij moeten gewist worden ten gevolge van een wettelijke verplichting opgelegd door het Unierecht of het nationaal recht waaraan wij onderworpen zijn.

 

U kunt de beperking van de verwerking vragen wanneer u de juistheid van de persoonlijk gegevens betwist (de verwerking is dan beperkt gedurende de periode die ons toelaat de juistheid van de gegevens te verifiëren), wanneer de verwerking onwettig is en u ervoor kiest om gebruik van de gegevens te beperken in plaats van ze te verwijderen, wanneer u van mening bent dat wij uw gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden maar dat deze nog nodig zijn voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechte of wanneer u zicht verzet tegen de verwerking ervan (de verwerking wordt dan beperkt gedurende de tijd die nodig is om te verifiëren of de gerechtvaardigde gronden van My Job Campaign zwaarder wegen dan de uwe). De beperking van verwerking betekent voor My Job Campaign dat de gegevens niet langer verwerkt zullen worden, met uitzondering van de bewaring gedurende de tijd die nodig is voor bovenvermelde verificatie.

 

U hebt op elk moment het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens omwille van redenen die betrekking hebben op uw specifieke situatie. Wij verwerken uw gegevens niet langer tenzij wij kunnen aantonen dat er legitieme en dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen en uw rechten en vrijheden, of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechte.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@myjobcampaign.be

Indien u een klacht zou hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegeven door My Job Campaign, dan kunt u dit doen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Een vraag? Indien u een vraag zou hebben en u het antwoord niet zou vinden in dit beleid, aarzel dan niet om ons te contacteren op privacy@myjobcampaign.be